30
7275

اجرای لوله کشی گاز خانگی، تجاری و صنعتی، اجرای جوشکاری لوله کشی گاز خانگی و تجاری و صنعتی با تاییدیه نظام مهندسی و نظارت قانونی، گاز کشی ساختمان، کنتور گاز، شرکت گاز استان تهران، مراحل دریافت کنتور گاز

طراحی، نظارت و لوله کشی گاز خانگی و تجاری تا 160 متر مکعب در ساعت، برای ساختمان‌های نهایتا 10 طبقه و با فشار 1/4 پوند بر اینچ مربع انجام میگیرد.در صورتی که میزان مصرف بیشتر باشد یا ارتفاع طوری باشد که به فشار بالاتری از گاز مصرفی نیاز باشد، لوله کشی گاز فشار بالا باید انجام پذیرد.

لوله کشی گاز خانگی، تجاری و لوله های گاز فشار بالا با توجهب استاندارد مقررات ملی ساختمان، مبحث هفدهم باید صورت بگیرد. لوله کشی گاز خانگی تا 1/4 پوند بر اینچ مربع فشار دارد و معمولا از لوله رده 40 یا لوله های رده سنگین استفاده می شود. درمراحل اداری این لوله کشی، ابتدا نقشه اولیه لوله کشی که توسط مجری تهیه می شود توسط ناظر سازمان نظام مهندسی استان تایید شده و پس از آن به اجرای لوله کشی گاز در منازل طبق استاندارد ملی گاز ایران و با توجه به دستور العمل مقررات ملی ساختمان، مبحث هفدهم صورت می گیرد.

لوله کشی گاز در وسع صنعتی، معمولا با استفاده از جوشکاری با الکترود روکش دار صورت می گیرد. در صورتی که لوله کشی گاز از 2 اینچ بالاتر رود، از پاس ریشه برای اینکه نفوذ ناقص وجود نداشته باشد باید استفاده کرد. لوله کشی گاز فشار بالا نیز با استفاده از مقررات ملی ساختمان، مبحث هفدهم صورت می پذیرد.

در لوله کشی گاز خانگی، علاوه بر ارایه نقشه فنی مناسب، باید جای مناسب مربوط به دودکش ها، استفاده از لوله های مناسب دفنی، نحوه دفن لوله، سایز بندی لوله ها، نوار کشی و چسب کاری لوله‌ها و همچنین چک کردن و تست کردن جوشکاری لوله‌های گاز در اولویت قرار داد.

باید توجه داشت که در لوله کشی گاز طبیعی، از لوله‌های رده 40 استاندارد مانیسمان بدون درز یا استاندارد API استفاده شود. درغیر اینصورت کار غیر قانونی بوده و باید لوله کشی دوباره انجام گیرد.